ایجاد ارتباطات برای هر کسب و کاری سرمایه است

هولدینگ پارس پندار نهاد در طی سال های فعالیت خود توانسته است ارتباطات قدرتمندی با سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی در سطوح ملی و بین المللی ایجاد کند.

همکاران تجاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نیرو
سازمان امور مالیاتی کشور
اتاق اصناف ایران
شهرداری اصفهان
شورای شهر اصفهان
لوگو سازمان جهانی WES
اصفهان سیتی سنتر

اگر فکر میکنید میتوانید با ما همکاری داشته باشید با ما از طریق 0919-972-2525 تماس گرفته و مطرح کنید