مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی

عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی

مجوز سازمان فنی‌و‌حرفه‌ای استان اصفهان

پروانه فنی مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز کارمندان دولت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان

گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز برگزاری دوره‌های اداره کل استاندارد

مجوز نشر دیجیتال

مجوز انتشارات پارسیان دانش پندار

مجوز مرکز آموزش ملی استاندارد
مجوز مرکز آموزش ملی استاندارد

پروانه کسب خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیت های مرتبط با آن

نماد تأیید صلاحیت آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران
نماد تأیید صلاحیت آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران

مجوز برگزاری دوره های آموزشی بازار سرمایه

مجوز مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی

پروانه انتشار نشریه این هفته

عضویت در انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد

عضویت موسسه آموزش فن پردازان در انجمن صنفی موسسات آموزش عالی آزاد ایران